VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a
  predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu
  (ďalej len „e- shop“).
 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je obchodná spoločnosť VIVAX
  Pharmaceuticals, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, SR, ktorá
  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka
  číslo 3427/R, IČO: 36006521, DIČ: 2020440840, IČ DPH: SK2020440840;
  email: info@vivax.sk, Tel./Fax:: +421 42 432 80 89. (ďalej len “predávajúci”).
 3. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti
  predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú
  súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa
  uzatvára konkludentne spôsobom uvedeným v čl. II bod 5 a
 4. Kupujúcim je každá fyzická a právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom
  kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 5. Pre účely obchodných podmienok e-shopu sa kupujúcim rozumie fyzická alebo
  právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej
  autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.
 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránke eshopu chcemotehotnieť.sk
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár
  spracovaný systémom obchodu ako úkon kupujúceho obsahujúci vôľu nakúpiť a
  rovnako obsahujúci informácie o kupujúcom, druh a zoznam objednaného tovaru
  z poskytnutej ponuky e- shopu, ako aj cena objednaného
 8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred zrealizovaním
  objednávky tovaru.
  II. Objednávanie tovaru
 9. Spôsob objednávania pri zmluve uzatvorenej na diaľku, v e-shope sa uskutočňuje
  prostredníctvom nákupného košíka na internetových stránkach predávajúceho .
 10. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo vyznačenom formulári,
  inak objednávku nie je možné potvrdiť.
 11. Jednotlivé objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom
  prichádzajú.
 12. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné uvedenie
  vyplnenia všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí,
  ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky s objednaným tovarom.
 13. Potvrdením elektronickej objednávky e-mailom dôjde k akceptácii návrhu na
  uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie
  zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a
  kupujúcim.
 14. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť
  za tovar dohodnutú cenu.
 15. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň
  oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Elektronická
  objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu je považovaná za návrh na
  uzatvorenie zmluvy a je záväzná.
 16. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej
  cene podľa objednávky.
 17. Kupujúcemu je objednaný tovar dodaný prepravnou službou(ďalej len „kuriér“).
  Cena tovaru a poplatok za dodanie tovaru uvedené na potvrdenej objednávke sú
  konečné.
  10.Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcii nie je možné kumulovať.
  11.Uzavretím zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a
  že s nimi súhlasí. V pochybnostiach sa má za to, že kupujúci vyslovuje svoj
  súhlas so znením týchto podmienok najneskôr dňom odovzdania veci. Na tieto
  podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s
  nimi zoznámiť.
  III. Ceny tovaru
 18. Predávajúci je platcom.
 19. Každý zaradený výrobok v e-shope má uvedenú cenu v eurách vrátane DPH.
  Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodržať ceny uvedené v potvrdenej objednávke
  kupujúceho.
 20. K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za prepravu tovaru. Cena
  prepravy je odvodená od výšky objednávky tovaru a aktuálnej sadzby, ktorá je
  viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 21. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu
  alebo od závislosti svojho dodávateľa aj bez
  IV. Spôsob úhrady kúpnej zmluvy
 22. Platba za tovar prebieha formou dobierky (ďalej len „hotovosť“) na základe
  faktúry dodanej pri doručení s tovarom.
 23. Spolu s tovarom obdrží kupujúci faktúru (ďalej len „daňový doklad“), ktorú je v
  prípade reklamácie povinný predložiť.
 24. Platba za tovar je možná v EUR.
  V. Dodanie tovaru
 25. Predávajú sa zaväzuje dodať tovar na miesto plnenia uvedené kupujúcim v
  registračnom formulári a je ním sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko
  kupujúceho.
 26. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérom. Miesto odberu je stanovené
  na základe objednávky kupujúceho:
  balík: tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou na dobierku (poštovné). Druh
  prepravy verejným prepravcom, je možné vyzdvihnúť v nasledujúci deň, za
  predpokladu, že objednaný tovar je na sklade.
 27. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar so statusom „na sklade“ v lehote 1-2
  pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch
  dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.
 28. Predávajúci k cene objednaného tovaru účtuje poplatok za dodanie tovaru podľa
  spôsobu doručenia vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky.
 29. Cena prepravy zahŕňa doručenie a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre
  prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
 30. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po vložení tovaru do košíka.
 31. Tovar je pri expedovaní zásielky primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je
  povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 32. V prípade poškodenia zásielky zavinenej zo strany prepravcu v plnom rozsahu
  zodpovedá prepravná spoločnosť.
 33. Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu.
  Ten je povinný prevziať si zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného
  poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný
  protokol a zásielku
  10.Prípadne nahlásené škody budú riešené s prepravnou spoločnosťou
  11.Reklamáciu zásielky je možné uplatniť do 24h od doručenia, a to za predpokladu,
  že poškodenie zásielky nebolo zjavné pri jej doručení.
  VI. Rozpor s kúpnou zmluvou
  Všeobecné ustanovenia
 34. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnení bez udania dôvodu odstúpiť od
  zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v prípade, že vec pri prevzatí
  kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou
  zmluvou“).
 35. Toto ustanovenie neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou
  zmluvou vedel, alebo ho spôsobil sám.
  VII. Odstúpenie od zmluvy
 36. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa Všeobecných obchodných podmienok
  je povinný:
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (ďalej len “objednávka”) informovať o
  svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením, napríklad formulárom na odstúpenie od
  zmluvy zaslaným poštou alebo emailom na adresu VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o.,
  Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, E-mail: info@vivax.sk, Tel./Fax:: +421 42
  432 80 89.
  Ďalej je povinný uviesť číslo objednávky , dátum zakúpenia a číslo svojho účtu pre
  vrátenie peňažných prostriedkov.
  V zmysle § 7 odst. 1, zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ (ďalej len “kupujúci”)
  oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
  najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za termín prevzatia sa považuje termín
  prevzatia kompletného tovaru, čo potvrdí spotrebiteľ svojim podpisom na kuriérskej
  zásielke. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.
 37. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné z rôznych dôvodov
  doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní
  predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti.
  Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť
  podľa vopred vzájomnej dohody.
 38. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné uplatniť podľa spôsobom
  uvedeným v čl. VII. bod 1 ods. a) a c) do 14 dní od objednania tovaru bez udania
  dôvodu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci
  kupujúcemu storno objednávky, písomne, e-mailom alebo telefonicky.
 39. V prípade, že suma za objednaný tovar bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje
  vrátiť peňažné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo určí iný
  spôsob, ktorý si predávajúci a spotrebiteľ dojednajú.
 40. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť
  vopred objednaný tovar. V opačnom prípade kupujúcemu obratom vráti uhradenú
  sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, či iné riešenie po dohode
  s kupujúcim.
 41. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s
  kupujúcim, z dôvodu chybne uvedených údajov, alebo nedostupnosť pri doručení
  zásielky.
  VIII. Vrátenie tovaru
 42. Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar objednaný
  prostredníctvom internetu a vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho.
 43. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na
  adresu miesta prevádzky predávajúceho:
  VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Mládežnícka 2101, 01701 Považská Bystrica. V
  prípade, ak kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúceho ho neprevezme.
 44. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar
  do 14 dní na účet kupujúceho.
 45. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, zabalený a
  nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
 46. Po dohode môže byť vrátenie ceny za tovar uskutočnené formou výmeny za iný
  tovar v rovnakej cene, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho
  alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru)
  poplatok za dodanie nebude účtovaný, avšak iba v prípade, že ide o jeho prvú
  výmenu.
  XI. Záverečné ustanovenia
 47. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými
  ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva kupujúceho vo vzťahu k
  predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v
  znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 48. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov
  vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, ak takéto oneskorenie bolo
  spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, v
  takom príde má strana v omeškaní právo na primerané predĺženie lehoty pri
  plnení svojich záväzkov.
 49. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na
  internetovej stránke. Predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť. Zmluvné,
  vzťahy ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok, sa riadia
  obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných
  vzťahov.
 50. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické
  služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam
  uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej
  európskej legislatívy.
 51. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o
  nápravu (e-mailom na info@vivax.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
  predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil
  jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu
  neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na
  začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
  (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a
  oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže
  spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z..
  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
  riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
  na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie
  sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
  spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
  zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu
  medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy
  alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa
  týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka
  sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od
  spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu
  maximálne do výšky 5 € s DPH.
 52. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné
  ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
  zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších
  predpisov, zákona č. 22/2004 Z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení
  zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
  spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
  284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
  neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 53. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným
  dojednaním sa použijú príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.
 54. Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými
  ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike,
  tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá́vplyv na platnosť
  ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku.
  Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú
  odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne
  dojednané vedome a zároveň̌prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia,
  nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok
  alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.
 55. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z
  týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že
  im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného
  oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
  Tieto VOP sú platné od 01.07.2022 . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj
  bez predchádzajúceho upozornenia.